Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent prawny w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

Ogłoszenie o naborze nr 31713 z dnia 04.06.2018 r.

Wymiar etatu 1
Stanowiska 1

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa


Adres urzędu:

Warszawa, ul. Czereśniowa 98

 

WARUNKI PRACY

Przed wejściem do budynku zainstalowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunki lokalowe dobre. Winda osobowa oraz drzwi o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku. Toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • podejmowanie rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym(odwoławczym i zażaleniowym)
 • rozstrzyganie w postępowaniach nadzwyczajnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 14.08.2018

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

02-456 Warszawa

ul. Czereśniowa 98

z dopiskiem " Oferta pracy WOP"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 863 90 12, e-mail: kancelaria@maz.winb.gov.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: poczta elektronicznej na adres: iod@maz.winb.gov.pl

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych:

Gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje:

podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej (umowa na zastępstwo).

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 1,5 w wysokości 2810,76 brutto + dodatek stażowy.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. (Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje tel. 22/ 863 90 12 w. 131

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-08-06 11:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5109
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-08-06 11:52