Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

 

Organizacja

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie działa
na podstawie Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego przez Wojewodę
Mazowieckiego w dniu 6 lipca 2009 r.

W Inspektoracie wyodrębnione zostały następujące jednostki organizacyjne:

 • Wydział Orzeczniczo-Prawny
 • Wydział Inspekcji i Kontroli
 • Wydział Wyrobów Budowlanych
 • Zespół d/s Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa
 • Wydział Administracyjno-Organizacyjny
 • Zespół d/s Finansowo-Księgowych

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 2006-01-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-06 12:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-21 11:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-06 12:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-23 14:54

Do zadań Wydziału Orzeczniczo-Prawnego należy:

 1. prowadzenie jako organ II instancji, postępowań administracyjnych w sprawach określonych przez prawo budowlane, dotyczących rozpatrywania odwołań od decyzji powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego z zakresu prawa budowlanego;
   
 2. prowadzenie jako organ I instancji postępowań administracyjnych w sprawach stwierdzenia nieważności, wznawiania postępowania i zmiany decyzji ostatecznych wydawanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego;
   
 3. prowadzenie jako organ II instancji postępowań administracyjnych w postępowaniu egzekucyjnym zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu administracyjnym w administracji;
   
 4. przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i występowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu rozstrzygnięć jako organ II instancji.

 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 2006-01-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-06 12:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-21 13:58

Do zadań Wydziału Inspekcji i Kontroli należy:

1. prowadzenie jako organ I-szej instancji działalności inspekcyjnej, kontrolnej i postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą prawo budowlane, a dotyczących:

 1. prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych:

  - hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi(w tym na terenach kolejowych zamkniętych),

  - dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego , a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,

  - usytuowanych na obszarze kolejowym,

  - lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
   
 2. prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej;

2. prowadzenie ujednoliconych ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania  obiektów budowlanych, dla których Wojewódzki Inspektor jest organem I-szej instancji;

3. prowadzenie kontroli kompleksowych:

 1. starosty, jako organu administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji,
   
 2. powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu nadzoru budowlanego I-szej instancji;
   

4. prowadzenie kontroli doraźnych, organów wymienionych w pkt III. w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora;

5. udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na jego wezwanie;

6. udział we wspólnych kontrolach prowadzonych w oparciu o zawarte porozumienia.

 

 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 2006-01-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-06 12:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-21 14:01

Do zadań Wydziału Wyrobów Budowlanych należy:

 

 

 1. prowadzenie czynności kontrolnych i postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach okreslonych ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.04.92.881), a dotyczących:
  1. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, kontrolowanych u producentów i sprzedawców, w zakresie: prawidłowości oznakowania i informacji dołączonej do wyrobu, zastosowanej procedury oceny zgodności oraz dokumentacji technicznej wyrobu,
  2. eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby budowlane dla życia, zdrowia i mienia, a także zagrżeń dla środowiska,
  3. pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu,
 2. wykonywanie zadań, o których mowa w art. 39 ust 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;
 3. przygotowywanie opinii o wyrobach budowlanych dla potrzeb organów celnych;
 4. bezzwłoczne przekazywanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowień i decyzji wydannych w ramach kompetencji;
 5. udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - na jego wezwanie;
 6. udział we wspólnych kontrolach prowadzonych z innymi inspekcjami;
 7. sporządzanie rocznych planów kontroli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;
 8. sporządzanie sprawozdań z wykonania planów kontroli do Głównego Inspektora Nadzoru Budolwanego;
 9. przekazywanie informacji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wynikach przeprowadzonych kontroli wyrobów budowalnych (oznakowanych CE), w sytuacjach prawem wymaganych oraz kopii wydanych decyzji w tych sprawach, w trybie okreslonym odrębnymi przepisami.

 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 2006-01-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-06 12:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-21 13:22

Do zadań Zespołu ds. Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa należy:

 

1. prowadzenie jako organ I-szej instancji działalności inspekcyjnej, kontrolnej i postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo Budowlane,

 

 1. prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych:

  -służących celom wojskowym i innym dotyczącym obronności, na terenach zamkniętych (poza kolejowymi),

  -służących celom bezpieczeństwa oraz celom wojskowym jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, na terenach zamkniętych;
   
 2. wyjaśniania przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej na terenach zamkniętych (poza kolejowymi);

 

2. prowadzenie ujednoliconych ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych na terenach zamkniętych, dla których Wojewódzki Inspektor jest organem I-szej instancji

3. prowadzenie kontroli doraźnych, w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora,

4. udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na jego wezwanie,

5. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w zakresie uzgodnionym z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 2006-01-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-06 12:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-21 13:54

 

Do zadań Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego należy prowadzenie spraw:

 

 1. W zakresie organizacji i funkcjonowania Inspektoratu :
  1. opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Inspektoratu i jego zmian
  2. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraww imieniu Wojewódzkiego Inspektora,
  3. zapewnienie właściwych warunków pracy i funkcjonowania Inspektoratu,
  4. organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  5. prowadzenie kancelarii Inspektoratu,
  6. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
  7. obsługa sekretariatu w Inspektoracie.
 2. Prowadzenie archiwum zakładowego;
 3. W zakresie służby informatycznej:
  1. organizowanie i prowadzenie postępowań w zakresie zakupów związanych
   z informatyzacją Inspektoratu,
  2. sprawowanie nadzoru nad technologiczną prawidłowością użytkowania systemów informatycznych w Inspektoracie
  3. nadzór nad serwisem i oprogramowaniem sprzętu użytkowego w Inspektoracie
  4. obsługa informatycznej strony internetowej Inspektoratu
  5. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu;
 4. W zakresie kadr, szkolenia, bezpieczeństwa i higieny pracy:
  1. wykonywanie czynności wynikających z nawiązywania i trwania stosunku pracy
   z członkami korpusu służby cywilnej i innymi pracownikami Inspektoratu oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
  2. prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do korpusu służby cywilnej,
  3. prowadzenie spraw związanych z odbywaniem przez zatrudnionych pracowników służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
  4. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem członków korpusu służby cywilnej,
  5. prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną członków korpusu służby cywilnej,
  6. prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu,
  7. prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem i funduszem wynagrodzeń,
  8. sporządzanie sprawozdawczości, analiz i informacji związanych ze sprawami personalnymi i szkoleniowymi,
  9. sporządzanie opisów stanowisk pracy i ich aktualizacja ,
  10. opracowywanie projektów regulaminu pracy Inspektoratu oraz jego zmian,
  11. prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie,
  12. kierowanie pracowników na badania profilaktyczne;
 5. W zakresie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków:
  1. prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Wojewódzkiego Inspektora oraz przekazywanie ich do załatwienia według właściwości,
  2. prowadzenie rejestru przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków,
  3. zamieszczanie informacji o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków na tablicy skarg i wniosków,
  4. opracowywanie informacji statystycznych dotyczących załatwiania skargi wniosków;
 6. W zakresie ochrony danych osobowych:
  1. prowadzenie spraw związanych z rejestracja zbiorów danych osobowych i ich aktualizacja,
  2. rozpatrywanie wniosków o udostępnienie danych osobowych ze zbiorów, których administratorem jest Wojewódzki Inspektor,
  3. wdrażanie procedur mających na celu przestrzeganie przez pracowników Inspektoratu ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 2006-01-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-06 12:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-21 13:20

Do zadań Zespołu ds. Finansowo-Księgowych należy prowadzenie spraw:

 

1. W zakresie koordynacji planowania, analiz i realizacji budżetu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

 

 1. opracowywanie projektu budżetu Wojewódzkiego Inspektora i Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego na terenie województwa Mazowieckiego,
 2. opracowywanie układu wykonawczego budżetu Wojewódzkiego Inspektora,
 3. przygotowywanie propozycji podziału na poszczególne powiatowe inspektoraty kwot wydatków wynikających z dotacji celowych na finansowanie zadań
  z zakresu administracji rządowej,
 4. opracowywanie projektów zarządzeń Wojewódzkiego Inspektora wprowadzających zmiany w budżecie Inspektoratu w zakresie upoważnienia określonego decyzją Wojewody,
 5. opracowywanie okresowych ocen wykonania dochodów i wydatków Inspektoratu,
 6. przygotowywanie projektu planu dochodów i wydatków funduszów świadczeń socjalnych.

 

2. W zakresie prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej:

 

 1. obsługa finansowo-księgowa w zakresie dochodów i wydatków budżetowych i zakupów inwestycyjnych, a także obsługa funduszu płac i świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracowników i obsługa kasowa Inspektoratu,
 2. terminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 3. sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu Inspektoratu,
 4. współpraca z NBP w zakresie obsługi bankowej, rachunków w tym bieżącego i pomocniczych,
 5. obsługa finansowa funduszu świadczeń socjalnych,
 6. sporządzanie bilansu rocznego,
 7. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów prawem przewidzianych,
 8. prowadzenie ewidencji majątku Inspektoratu, w tym środków trwałych,
 9. prowadzenie ewidencji wyposażenia indywidualnego stanowisk pracy,
 10. współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i urzędami w zakresie spraw pracowniczych, ubezpieczeniowych i statystycznych.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 2006-01-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-06 12:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-21 13:16

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56403
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-02-21 14:01