Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Poszukiwani kandydaci na stanowisko Referent Prawny do spraw: orzecznictwa administracyjnego Wydział Orzeczniczo - Prawny, Ogłoszenie nr 119328

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent prawny do spraw: orzecznictwa administracyjnego Wydział Orzeczniczo - Prawny

Więcej informacji w linku.

Metryka

 • opublikował: Włodzimierz Gołdowski
  data publikacji: 2023-04-17 14:26
 • zmodyfikował: Włodzimierz Gołdowski
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-17 14:26

Poszukiwany Referent Prawny Do spraw: orzecznictwa administracyjnego Wydział Orzeczniczo - Prawny, Ogłoszenie nr 117900

Poszukiwany Referent Prawny Do spraw: orzecznictwa administracyjnego Wydział Orzeczniczo - Prawny, Ogłoszenie nr 117900

Referent Prawny

Do spraw: orzecznictwa administracyjnego Wydział Orzeczniczo - Prawny

 

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • przygotowuje projektów rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym)
 • przygotowuje projektów rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniach nadzwyczajnych

 

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane;
 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym (edytor tekstu, przeglądarka internetowa, arkusz kalkulacyjny);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;

 

Co oferujemy

 • Nagrody uznaniowe
 • Bony Świąteczne dwa razy do roku przed Świętami Wielkiej Nocy i przed Bożym Narodzeniem w formie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynasta pensja)
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu dla aut i rowerów

 

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Przed wejściem do budynku - siedziby Urzędu -  zainstalowana jest winda (platforma) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunki lokalowe dobre. Winda osobowa oraz drzwi i ciągi komunikacyjne o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku. Toalety są dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Warunki pracy

Zadania wykonywane na stanowisku wiążą się z:

 • pracą przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie,
 • analizą tekstu, który może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisany mało czytelnym pismem odręcznym,
 • prowadzeniem rozmów telefonicznych i osobistych ze stronami prowadzonych postępowań.

 

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • formalna ocena nadesłanych ofert;
 • pisemny sprawdzian wiedzy - test jednokrotnego wyboru;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 •  

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Aplikuj do 4 kwietnia 2023

 

Wysyłając zgłoszenie na adres:

02-456 Warszawa
ul. Czereśniowa 98 pokój 23
z dopiskiem " Oferta pracy WOP "
lub
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /o99k7mdi6g/SkrytkaESP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

22 863 90 12

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.04.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Nabory KPRM

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@maz.winb.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe gromadzone w toku naboru nie będą przekazywane innym podmiotom.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Metryka

 • opublikował: Włodzimierz Gołdowski
  data publikacji: 2023-03-28 10:59

Poszukiwani kandydaci na stanowisko referenta prawnego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym Ogłoszenie nr 116903

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Referenta prawnego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym)
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniach nadzwyczajnych

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane;
 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym (edytor tekstu, przeglądarka internetowa, arkusz kalkulacyjny);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
  skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Co oferujemy:

 • Nagrody uznaniowe
 • Bony Świąteczne dwa razy do roku przed Świętami Wielkiej Nocy i przed Bożym Narodzeniem w formie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynasta pensja)
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu dla aut i rowerów

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 1. Formalna ocena nadesłanych ofert;
 2. Pisemny sprawdzian wiedzy - test jednokrotnego wyboru;
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dokumenty należy składać:

W formie papierowej na adres: 02-456 Warszawa ul. Czereśniowa 98 pokój 23 z dopiskiem " Oferta pracy WOP "

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /o99k7mdi6g/SkrytkaESP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 863 90 12

Dokumenty należy złożyć do: 14.03.2023 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Ogłoszenie dostępne jest na stronie KPRM

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/referent-prawny,116903,v7

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Przed wejściem do budynku - siedziby Urzędu -  zainstalowana jest winda (platforma) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunki lokalowe dobre. Winda osobowa oraz drzwi i ciągi komunikacyjne o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku. Toalety są dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator danych i kontakt do niego: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@maz.winb.gov.pl Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe gromadzone w toku naboru nie będą przekazywane innym podmiotom. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;3. prawo do usunięcia danych osobowych;4. - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,5. 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;1. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o2. narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.3. Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Metryka

 • opublikował: Włodzimierz Gołdowski
  data publikacji: 2023-03-07 10:11
 • zmodyfikował: Włodzimierz Gołdowski
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-07 10:14

Poszukiwani kandydaci na stanowisko referenta prawnego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Referenta prawnego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym)
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniach nadzwyczajnych

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane;
 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym (edytor tekstu, przeglądarka internetowa, arkusz kalkulacyjny);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
  skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dokumenty należy składać:

W formie papierowej na adres: 02-456 Warszawa ul. Czereśniowa 98 pokój 23 z dopiskiem " Oferta pracy WOP "

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /o99k7mdi6g/SkrytkaESP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 863 90 12

Dokumenty należy złożyć do: 18.02.2023 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Poszukiwani kandydaci na stanowisko referenta prawnego w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

Ogłoszenie dostępne jest na stronie KPRM

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/referent-prawny,115315,v7

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator danych i kontakt do niego: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@maz.winb.gov.pl Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe gromadzone w toku naboru nie będą przekazywane innym podmiotom. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;3. prawo do usunięcia danych osobowych;4. - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,5. 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;1. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o2. narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.3. Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Metryka

 • opublikował: Włodzimierz Gołdowski
  data publikacji: 2023-02-08 14:36
Aktualne nabory

referent prawny w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 

Nowa baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach

Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej są publikowane na nowej stronie https://nabory.kprm.gov.pl. Witryna jest dostosowana do wyświetlania w telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki są dostępne tylko na starej stronie: https://ogloszenia.kprm.gov.pl

drukuj (Aktualne nabory)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 2013-09-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-09-11 14:46
 • zmodyfikował: Katarzyna Kozieł
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-29 08:38

Procedury naboru do korpusu służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Kozieł
  data publikacji: 2023-02-17 15:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53014
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-17 14:26