Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa (DZ.U.2023 poz. 2303 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie posiada składniki majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem sprzedaży. Wykaz przedmiotowych składników został określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowanego w Warszawie

 1. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

 1. Miejsce, termin i tryb składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć/wysłać w formie pisemnej lub elektronicznej w oryginale do dnia 30 lipca 2024 r. do godz. 10:00 (termin wpływu do sprzedającego), za pośrednictwem:

 1. e-mail na adres: kancelaria@maz.winb.gov.pl;
 2. ePUAP na skrytkę: /o99k7mdi6g/SkrytkaESP
 3. osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres: ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa

Jednostki organizacyjne/organy lub osoby fizyczne zainteresowane kupnem zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, mogą składać pisemne oferty kupna, sporządzone na formularzu ofertowym lub zgodnie z jego wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. Niezbędne informacje powinny obejmować:

 1. dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres i siedzibę,
 2. wykaz składników majątku objętych ofertą,
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 4. oferowane ceny za poszczególne składniki majątku,
 5. telefon kontaktowy.

Wnioski niekompletne, niezgodne z ustalonym wzorem, złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia sprzedaży:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa. Termin sprzedaży zostanie ustalony po wyłonieniu oferenta.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Oględzin składników majątku ruchomego można dokonać pod adresem Siedziby sprzedającego w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00, po uprzednim umówieniu wizyty.

Osoba do kontaktu: Włodzimierz Gołdowski; wlodzimierz.goldowski@maz.winb.gov.pl, +48 508 554 949

 1. Przedmiot postępowania oraz ceny wywoławcze:

Wymienione w załączniku nr 1 składniki mogą być sprzedane za cenę nie mniejszą niż wartość szacunkowa wskazana w tym załączniku.

 1. Inne informacje:

W przypadku zgłoszenia się kilku oferentów do zakupu tego samego składnika w liczbie całkowicie wyczerpującej ofertę, decydującą przesłanką przy wyborze oferenta będzie najwyższa cena zaproponowana za te składniki przez jednego z tych oferentów. Gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku, pomiędzy tymi oferentami Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego może przeprowadzić dodatkowo aukcję. Warunkiem nabycia składnika rzeczowego majątku ruchomego przez nabywcę jest uiszczenie ceny nabycia. Oferowane składniki rzeczowe zagospodarowane w trybie sprzedaży nie podlegają zwrotowi.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające ze sposobu wykorzystania sprzedanych składników wnioskodawcom.

Informacja opublikowana została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

Załącznik nr 1 - Wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do zbycia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dla kontrahentów WINB w Warszawie

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Kozieł
  data publikacji: 2024-07-12 15:48

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu w trybie przetargu publicznego

Działając na podstawie § 9  ust. 1 pkt 1, § 10, § 12 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa (DZ.U. z 2023 poz. 2303 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie oferuje na sprzedaż w drodze przetargu publicznego niżej opisany samochód.

 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowanego w Warszawie

 1. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie Sprzedającego, w dniu: 1 sierpnia 2024 r., o godz. 10:00

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Oględzin samochodu będącego przedmiotem przetargu można dokonać pod adresem Siedziby sprzedającego w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00, po uprzednim umówieniu wizyty.

Osoba do kontaktu: Włodzimierz Gołdowski; wlodzimierz.goldowski@maz.winb.gov.pl, +48 508 554 949

 1. Przedmiot postępowania przetargowego oraz ceny wywoławcze i wadium:

Samochód osobowy marki: Dacia Duster

Dane techniczne pojazdu:

 1. Numer rejestracyjny: WW8759P
 2. Rok produkcji: 2011
 3. Przebieg: 90852 km
 4. Kolor karoserii: granatowy
 5. Pojemność silnika w cm3: 1598
 6. Rodzaj paliwa: benzyna
 7. Ilość cylindrów: 4
 8. Moc silnika: 77kW
 9. Skrzynia biegów: manualna, 5-biegowa
 10. Napęd: 4X4
 11. Nr nadwozia (VIN): UU1HSDARN45589123
 12. Kraj pochodzenia: Polska
 13. Badanie techniczne ważne do 07.09.2024
 14. Stan techniczny: Uszkodzony mechanicznie
 15. Wyposażenie fabryczne: Ambiance 4x4
 16. Ważniejsze naprawy i remonty: Wszystkie serwisy wynikające z eksploatacji pojazdu wykonywano na bieżąco, wymiana rozrządu
 17. Usterki:

 – akumulator do wymiany oraz nierówna praca silnika

 - liczne odpryski, przetarcia i ubytki lakieru na karoserii

    Cena wywoławcza:  30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy)

 1. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego to jest kwoty 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy). Wadium musi zostać wniesione przed złożeniem oferty.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w terminie do 31 lipca 2024 r. przelewem na konto sprzedającego:

Nr 03 1010 1010 0138 6613 9120 0000

Bank: Narodowy Bank Polski

Tytuł wpłaty: „Wadium – Dacia – imię i nazwisko lub nazwa firmy”

Brak wpłaty wadium powoduje odrzucenie oferty.

Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia ostatecznego dokonania wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę wlicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Zasady składania ofert w przetargu:

Ważna oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załącznika nr 1 i powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta. W przypadku firm, prosimy podać imię i nazwisko oraz funkcję osoby upoważnionej do reprezentowania firmy;
 2. Adres zamieszkania lub siedziby (firmy) oferenta;
 3. Oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) oraz warunki i formę;
 4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 5. Dowód wpłaty wadium do 31 lipca 2024 r. (potwierdzenie przelewu);
 6. Oświadczenie oferenta na jaki numer konta ma zostać zwrócone wadium.

Oferta jest wiążąca przez 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć/wysłać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w oryginale do dnia 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00 (termin wpływu do sprzedającego).

Koperta winna być zaadresowana wg. poniższego wzoru:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowanego w Warszawie

 1. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa

Na kopercie powinien znajdować się dopisek:

„Oferta zakupu – Dacia – Nie otwierać do dnia 1 sierpnia 2024 r. do godz. 10:00”

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 1. Odrzucenie oferty:
 2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. Jej wysokość będzie niższa od ceny wywoławczej;
  2. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  3. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 (Zasady składania ofert w przetargu) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 3. O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 5. Zasady finalizacji sprzedaży:
 6. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku ruchomego, objęty przedmiotem przetargu.
 7. Jeżeli co najmniej dwie osoby zaoferują jednakową cenę za ten sam składnik majątku ruchomego zostanie dodatkowo przeprowadzona aukcja między tymi osobami.
 8. Termin i miejsce podpisania umowy wyznacza sprzedający, o których nabywca zostanie poinformowany. Termin zawarcia umowy nie będzie późniejszy niż 10 dni od dnia otwarcia ofert.

Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W przypadku przeprowadzenia aukcji, cenę należy uiścić nie później niż 7 dni od daty zakończenia aukcji.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego w 7 dni roboczych po otrzymaniu przez Sprzedającego pełnej ceny nabycia, na podstawie protokołu odbioru.

Wszelkie koszty, opłaty, podatki związane z nabyciem i przerejestrowaniem ponosi Kupujący.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

 1. Inne informacje:
 2. Przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2303 z późn. zm.), z późniejszymi zmianami.
 3. Przedmiot, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia stanowi własność Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczy się żadne postępowania, których przedmiotem są te składniki ani nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Dokumentacja fotograficzna pojazdu

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dla kontrahentów WINB w Warszawie

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Kozieł
  data publikacji: 2024-07-12 15:42
 • zmodyfikował: Katarzyna Kozieł
  ostatnia modyfikacja: 2024-07-12 15:43

Dane kontaktowe dla dokumentacji niejawnej od klauzuli "poufne" wzwyż

Dokumentację zawierającą informacje niejawne od klauzuli „Poufne” wzwyż należy kierować do Kancelarii Tajnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pl. Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa.

Kontakt:

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – tel. (022) 695 66 58.

Kierownik Kancelarii Tajnej – tel. (022) 695 65 08

Metryka

 • opublikował: Włodzimierz Gołdowski
  data publikacji: 2023-01-27 08:35
TELEFON ALARMOWY - KATASTROFY BUDOWLANE + 48 600 779 268
 • -

drukuj (TELEFON ALARMOWY - KATASTROFY BUDOWLANE + 48 600 779 268)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 2008-06-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-30 15:20
 • zmodyfikował: Katarzyna Kozieł
  ostatnia modyfikacja: 2024-06-28 13:42

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 329420
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-12 15:48