Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Ogłoszenie o naborze nr 29151 z dnia 21.06.2018 r.

Wymiar etatu 1
Stanowiska 1

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa
Wyjazdy w teren na obszarze województwa mazowieckiego.

Adres urzędu:

Warszawa, ul. Czereśniowa 98

WARUNKI PRACY

Budynek, w którym mieści się siedziba urzędu jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych o ograniczonej zdolności ruchu. Przed wejściem do budynku zainstalowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunki lokalowe dobre. Winda osobowa oraz drzwi o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku. Toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej o ograniczonej zdolności ruchowej.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie ewidencji przewidzianych przepisami ustawy prawo budowlane
 • prowadzenie dokumentacji dot. akcji związanych m.in. z akcjami "Bezpieczne wakacje", "Bezpieczne ferie", kontrola placów zabaw, kontrolą obiektów wielkopowierzchniowych
 • przygotowywanie projektów pism w ramach prowadzonych w wydziale postępowań administracyjnych
 • uczestnictwo w prowadzonych inspekcjach i kontrolach robót budowlanych i obiektów budowlanych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie,
 • obsługa komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność formułowania pism,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość przepisów prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego.
 • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 02.07.2018
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:

02-456 Warszawa
ul. Czereśniowa 98
z dopiskiem "Oferta pracy WIK"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 863 90 12, e-mail: kancelaria@maz.winb.gov.pl.

Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych (IOD) zostanie powołany do dnia 31 lipca br. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontakt z IOD będzie możliwy m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@maz.winb.gov.pl.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 1,5 w wysokości 2 810,76 zł. brutto + dodatek stażowy

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. 22/863 90 12 w. 114

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-06-21 08:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5092
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-06-21 08:51