Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: 

referent prawny w Wydziale Inspekcji i Kontroli 

Ogłoszenie o naborze nr 27770 z dnia 24 maja 2018 r. 

Wymiar etatu: 1 

Stanowiska: 1 

Miejsce wykonywania pracy: 

Warszawa 

Wyjazdy w teren na obszarze województwa mazowieckiego 

Adres urzędu: 

Warszawa

ul. Czereśniowa 98 

WARUNKI PRACY

Przed wejściem do budynku zainstalowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunki lokalowe dobre. Winda osobowa oraz drzwi o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 

ZAKRES ZADAŃ 

•   prowadzenie wszelkich spraw pozostających we właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym spraw dla których wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest organem nadzoru budowlanego I instancji 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE 

•  wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne 

•  bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego 

•  znajomość prawa budowlanego 

•  obsługa komputera 

•  posiadanie obywatelstwa polskiego 

•  korzystanie z pełni praw publicznych 

•  nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

WYMAGANIA DODATKOWE 

•  doświadczenie zawodowe: 1 rok stażu pracy w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno-budowlanej 

•  umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie. 

•  prawo jazdy kat. B 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE 

•  Życiorys/CV i list motywacyjny 

•  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia 

•  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

•  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru 

•  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 

•  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE 

•  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów 

•  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

•  Dokumenty należy złożyć do: 04.06.2018 

•  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu 

• Miejsce składania dokumentów: 

02-456 Warszawa 

ul. Czereśniowa 98 

z dopiskiem " Oferta pracy WOP" 

INNE INFORMACJE 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.  Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 1,5 w wysokości 2810,76 brutto + dodatek stażowy. 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje tel. 22/ 863 90 12 w. 114. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2018-05-24 08:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-24 09:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5326
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-05-24 09:08