Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

referent prawny w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Ogłoszenie o naborze nr 26013 z dnia 22.04.2018 r.

Wymiar etatu: 1

Stanowiska: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Wyjazdy w teren na obszarze województwa mazowieckiego

Adres urzędu:

ul. Czereśniowa 98

WARUNKI PRACY

Przed wejściem do budynku zainstalowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunki lokalowe dobre. Winda osobowa oraz drzwi o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

•   prowadzenie wszelkich spraw pozostających we właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym spraw dla których wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest organem nadzoru budowlanego I instancji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

•  wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

•  bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

•  znajomość prawa budowlanego

•  obsługa komputera

•  posiadanie obywatelstwa polskiego

•  korzystanie z pełni praw publicznych

•  nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

•  doświadczenie zawodowe: 1 rok stażu pracy w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno-budowlanej

•  umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie.

•  prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

•  Życiorys/CV i list motywacyjny

•  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

•  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

•  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

•  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

•  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

•  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

•  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

•  Dokumenty należy złożyć do: 07.05.2018

•  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

• Miejsce składania dokumentów:

02-456 Warszawa

ul. Czereśniowa 98

z dopiskiem " Oferta pracy WOP"

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 1,5 w wysokości 2810,76 brutto + dodatek stażowy.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. (Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje tel. 22/ 863 90 12 w. 114.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2018-04-23 10:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5414
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-04-23 10:51