Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Refefrent prawny w Wydziałle Orzeczniczo-Prawnym

 

Ogłoszenie o naborze nr 12694 z dnia 05.07.2017 r.

Wymiar etatu: 1

Stanowiska: 1


Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Warszawa, ul. Czereśniowa 98

WARUNKI PRACY

Przed wejściem do budynku zainstalowana jest winda dla osób poruszających na wózkach inwalidzkich. Warunki lokalowe dobre. Winda osobowa oraz drzwi o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • podejmowanie rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym),
 • rozstrzyganie w postępowaniach nadzwyczajnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze (tytuł magistra)
 • bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość prawa budowlanego,
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.07.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  02-456 Warszawa
  ul. Czereśniowa 98
  z dopiskiem " Oferta pracy WOP"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości mnożnika 1,5 w wysokości 2 810,76 brutto + dodatek stażowy.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. 863 90 12 w. 131

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 

drukuj (Refefrent prawny w Wydziałle Orzeczniczo-Prawnym)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-07-05 08:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4431
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-07-05 08:44