Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Referent prawny w Wydziale Orzeczniczo - Prawnym

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

referent prawny do spraw orzecznictwa administracyjnego

w Wydziale Orzeczniczo - Prawnym

 

Ogłoszenie o naborze nr 9613 z dnia 24.03.2017 r

 

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Warszawa, ul. Czereśniowa 98

 

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

WARUNKI PRACY

Przed wejściem do budynku zainstalowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunki lokalowe dobre. Winda osobowa oraz drzwi o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budunku. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • podejmowanie rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym(odwoławczym i zażaleniowym),
 • rozstrzyganie w postępowaniach nadzwyczajnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze (tytuł magistra)
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy minimum 6 miesięcy pracy w orzecznictwie administracyjnym w administracji publicznej.
 • bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość prawa budowlanego,
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie w pracy w nadzorze budowlanym,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.04.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  02-456 Warszawa
  ul. Czereśniowa 98
  z dopiskiem "Oferta pracy WOP"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 1,5 w wysokości 2 810,76 zł. brutto + dodatek stażowy.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje; tel. 22/863 90 12 w. 131

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zadrożna
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-24 13:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-24 13:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8088
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-03-24 13:30