Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony

Referent prawny w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 
Referent prawny w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym
 • Ogłoszenie nr: 173411
 • Data ukazania się ogłoszenia: 22 września 2015r.


 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

referent prawny

w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

02-456 Warszawa

ul. Czereśniowa 98
 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
   

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • podejmowanie rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym),
 • rozstrzyganie w sprawach nadzwyczajnych.

 


Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca biurowa przy komputerze, rozmowy ze stronami postępowań adminstracyjnych, reprezentowanie organu przed Wojewódzkim Sądem Adminstracyjnym.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Przed wejściem do bydynku jest zainstalowana winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


w y m a g a n i a    n i e z b ę d n e

wykształcenie:

wyższe prawnicze

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • ogólna wiedza z prawa budowlanego,
 • obsługa komputera.


w y m a g a n i a    d o d a t k o w e

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 


Inne dokumenty i oświadczenia:

 

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów


Termin składania dokumentów:

02-10-2015

Miejsce składania dokumentów:


Wojewódzki Inspektorat nadzoru Budowlanego

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa


Inne informacje:


Wynagrodzenie zasadnicze 2529,68 zł. + dod. stażowy.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje tel. 22/863 90 12 w. 131

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagąbez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację, seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę chronioną.

drukuj (Referent prawny w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-21 13:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-21 14:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6882
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-09-21 14:00