Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.maz.winb.gov.pl

Treść strony
OGŁOSZENIE

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Warszawie
ul. Czereśniowa 98; 02-456 Warszawa
tel. 022 863 90 12; faks 022 863 90 15
wszczyna postępowania,
w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę zestawów komputerowych
wraz z oprogramowaniem.

I. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

II. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (kody dostaw wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30230000-0; 30240000-3)
o minimalnych parametrach wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej http://www.maz.winb.gov.pl

IV. Warunki prowadzenia postępowania.

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
4. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Wniesienie wadium nie jest wymagane.
8. Oferowane warunki nie mogą być gorsze niż w ofercie publicznej.

V. Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 21 dni licząc od dnia podpisania umowy..

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp).
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dostarczonych przez Wykonawców dokumentów, tj:
- podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
- odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Zamawiający uzna za aktualne te dokumenty, które zostały wystawione, bądź potwierdzone przez organ wystawiający po dniu 27.09.2006r.

VII. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty można składać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie w pokoju nr 23 (kancelaria) do dnia 28 lutego 2007r. do godziny 10:00.

VIII. Termin związania ofertą.


Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Aleksandrowicz
  data wytworzenia: 2007-02-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-06 12:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-08 11:58
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-07 09:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5889
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-02-08 11:58